Katastr nemovitostí

Pokud vlastníte nebo chcete vlastnit jakoukoli nemovitost, určitě Vás zajímají její vlastnické hranice a výměra. Pozemky a jejich vlastnictví jsou evidovány u příslušného katastrálního úřadu, ale zaměření a veškeré geodetické práce vyhotovují soukromé firmy. Zajistit soulad mezi skutečností a informacemi vedenými v katastru nemovitostí je Vaše povinnost.

Zaměření které se provádí pro katastr nemovitostí musí splňovat veškeré náležitosti dané zákonem 256/2013 Sb. (katastrální zákon). Jednoduše pokud má být zaměření součástí nějaké listiny, která se dává k zápisu na katastrální úřad, je nutné, aby ho potvrdil oprávněný zeměměřický inženýr s „kulatým razítkem se státním znakem“.Naše firma má mnohaletou praxi – od roku 1992 se věnujeme geodetickým pracem v katastru a proto vám budeme schopni pomoci při řešení vašich majetkoprávních vztahů.

Nejčastější omyly vlastníků pozemků

 • Vlastník si myslí, že pokud má snímek a výpis z katastru nemovitostí a v terénu oplocení, že je vše v souladu, ale výpis to v žádném případě nezaručuje. K tomu aby se porovnalo oplocení s průběhem vlastnické hranice, je nutné podrobné zaměření a porovnání se všemi dostupnými podklady z katastru. Já vždy na toto říkám zákazníkům, pokud si jdete koupit skříň, vezmete si metr, skříň si přeměříte, ověříte, jestli je opravdu ze dřeva, ale když jdete koupit pozemek, tak věříte prodávajícímu, že oplocení je vlastnická hranice, aniž by Vám předložil doklad o zaměření – výpis a snímek jsou pouze informace.
 • Geometrický plán je pouze návrh na nějakou změnu, bez potřebných listin, které musí předložit vlastník (kolaudace, přidělení č.p., stavební povolení, kupní smlouva, darovací smlouva apod.) se do evidence katastru nezapíše. To že je na geometrickém plánu kulaté razítko katastrálního úřadu, je pouze souhlas, nikoli zápis.
 • K vytyčení vlastnické hranice je nutné pozvání vlastníků sousedních pozemků, nechat si přidělit na katastru číslo ZPMZ v rámci katastrálního území a předat elaborát ZPMZ do dokumentace katastrálního úřadu. Pokud hranice nebyla dříve určena do souřadnic (jednoduše poznáte na informaci o Vašem pozemku), je výměra určena graficky, doporučuji si hranici odsouhlasit formou souhlasného prohlášení a tím do budoucnosti předejít možným sporům.
 • Při vytyčení vlastnické hranice musí být přítomen osobně zeměměřičský inženýr, oprávnění je nepřenosné na kohokoli
 • Souřadnice a rozměry, které si určíte na internetu z mapy, je nutné brát velmi, velmi přibližně.
 • Pokud není výměra určena ze souřadnic, je uvedený údaj pouze orientační, podle prováděcí vyhlášky jsou dovolené velké odchylky např. v mapě M 1 : 2 800 nebo KMD : 2,0 . ?P + 20 tj. např. 40m2 /100m2, při dělení pozemku na více částí se odchylky násobí dvěma, v mapě v M 1: 1 000 nebo DKM : 0,3 . ?P + 3 tj. např. 6m2/100m2, při dělení pozemku na více částí se odchylka násobí dvěma.

Obsah našich prací

 • vyhotovení geometrického plánu na vyznačení stavby (rozestavěné, ke kolaudaci, k rekolaudaci)
 • vyhotovení geometrického plánu na rozdělení pozemku (k jakémukoli rozdělení je nutný souhlas s dělením pozemku)
 • vyhotovení geometrického plánu na vyznačení věcného břemene
 • vyhotovení geometrického plánu na doplnění pozemku vedeného ve zjednodušené evidenci
 • vyhotovení geometrického plánu na zpřesnění vlastnických hranic a výměry
 • vytyčení vlastnické hranice
 • vyznačení vlastnických hranic do polohopisných a výškopisných plánů pro další projektování
 • poradenství v oblasti katastru nemovitostí

Typy map na území České republiky

 • DKM – digitální mapa katastrální – vznikla přepočtem původních náčrtů a plánů
 • KMD – katastrální mapa digitalizovaná v jiném systému než-li je státní systém S-JTSK
 • KMD – JTSK – katastrální mapa digitalizovaná
 • katastrální mapa papírová v M 1 : 1 000 (ojediněle M 1 : 2 000)
 • katastrální mapa papírová v M 1 : 2 880

Kontakt

Kancelář: V Planinách163/3, Praha 10 – Dolní Měcholupy
Mobil: 602 366 238
kontaktní osoba: Ing. Zdeňka Přibylová